Intelligent Development

Operational Program

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJEST REALIZOWANY PRZEZ O2A POLSKA SP. Z O.O

 

O projekcie | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój / Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Dotacje na kapitał obrotowy | POIR.03.04.00

Cele projektu | Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja cel ten został osiągnięty

Wartość projektu | 97 396,68 PLN

………………………………………………………..

About the project | Intelligent Development Operational Program / Support for innovation in enterprises

Grants for working capital | POIR.03.04.00

Project objectives | Not ceasing the activity of the enterprise in the period for which the subsidy is granted – this goal has been achieved

Project value | PLN 97,396.68